Pressemeddelelse december 2018

3. december 2018

Pressemeddelelse

Billigere fjernvarme i Hornbæk

Da Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. i oktober måned holdt generalforsamling, turde formanden, Kim Schuldt-Larsen, ikke love, at prisen på fjernvarmen blev lavere i 2019. ”Mange af vores kolleger rundt omkring i landet er nødt til at forhøje priserne næste år på grund af højere priser på naturgas og ændrede afgifts- og tilskudssystemer fra årsskiftet. Det eneste jeg kan love er, at vi i Hornbæk ikke forhøjer priserne” var formandens udmelding.

Selskabets arbejde med budgetlægningen for 2019 er nu afsluttet, og Kim Schuldt-Larsen oplyser, at man har besluttet at nedsætte forbrugsprisen for fjernvarme i Hornbæk fra 665 til 645 kr. pr. forbrugt MWh. Prisnedsættelsen er ikke mindst muliggjort af de omkostningsbesparelser, hovedleverandøren Helsingør Kraftvarmeværk har meldt ud som led i overgangen til det flis baserede kraftvarmeværk, eftersom det meste fjernvarme i Hornbæk leveres fra dette værk.

For en typisk andelshaver vil den nye pris medføre en omkostningsbesparelse på 350-400 kr. på årsbasis. ”Besparelsen kunne være blevet væsentligt større, hvis ikke Regering, Folketing og øvrige myndigheder på energiområdet havde pålagt os stadig flere og større økonomiske byrder, ” siger Kim Schuldt-Larsen.

Særligt kravet om at selskabet skal opkøbe energibesparelser på det frie marked føles efterhånden helt grotesk. ”Hvorfor skal fjernvarmeforbrugerne i Hornbæk tvinges til hvert år at sende op mod en halv million kroner til gartnerier og andre virksomheder langt fra området, som lukrerer på at kunne sælge stadig dyrere energispare-points, spurgte formanden? ” Også Rigsrevisionen ser meget kritisk på denne ordning, blandt andet fordi den ikke kan kontrolleres, og ordningen står da også til at blive afskaffet, men desværre først fra 2021.

På generalforsamlingen orienterede selskabets daglige leder René Blumensaadt om udvidelsen af forsyningsområdet til Stenstrup. 35 nye andelshavere i området var blevet tilsluttet og man var klar til at forsyne det nye plejehjem. Ledningsudskiftningen på Sauntevej var blevet forsinket, men den er afsluttet i slutningen af november, således at Sauntevej nu kun venter på det afsluttende slidlag for at være i perfekt stand.

På generalforsamlingen, der blev ledet af advokat Jens-Ole Andersen, blev det oplyst, at det samlede antal varmeforbrugere i årets løb var steget fra 1.131 til 1.188, det højeste i selskabets historie. Formanden og Søren Rasmussen blev genvalgt og Jørgen Steen Andersen nyvalgt til andelsselskabets bestyrelse.