Ordinær generalforsamling 2021

13. august 2021

Generalforsamling 2021

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. september 2021 kl. 19:00 i Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk

Efter ophævelsen af diverse corona-restriktioner er det nu muligt at afholde selskabets generalforsamling. Bestyrelsen har derfor besluttet at indvarsle til afholdelse af generalforsamling:

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 15. september 2021 kl. 19:00 i

Sognehuset, Kirkestien 1, Hornbæk

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår (Formanden vil supplere ledelsesberetningen i
Årsrapporten for 2020 med kommentarer, herunder også oplysninger om selskabets
udvikling i de første 8 måneder af 2021).

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse (findes på hjemmesiden, kan
også rekvireres via info@hofjv.dk; dette gælder også revisionsprotokollatet).

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges (der suppleres med oplysninger om
selskabets økonomi og likviditet efter de første 8 måneder af 2021).

5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
(der foreligger ingen forslag fra bestyrelsen til behandling; investeringsplanen for 2021, som kun er vejledende, indeholder investeringer i hovedledninger (1,0 mio. kr. kr.), stikledninger (0,6 mio. kr.) og målere (0,3 mio.kr.).

6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere (fremsendt til modtagelse inden den 3. september 2021) Alle indkomne forslag offentliggøres her på hjemmesiden.

6.a. Forslag om oprettelse af et voldgiftsudvalg med det formål at udarbejde en rapport om forløbet af voldgiftssagen med NCC.

6.b. Forslag om pålæg til bestyrelsen om optagelse af kontakt med Forsyning Helsingør med det formål at undersøge muligheden for salg af eller eventuel overtagelse af driften af Hornbæk Fjernvarme.

6.c. Forslag om pålæg til bestyrelsen om overholdelse af regler i offentlighedsloven om aktindsigt.

6.d. Forslag om pålæg til bestyrelsen og/eller den Daglige leder om at oplyse totalomkostningerne ved reparationsarbejderne på Bøgehøjgårdstien.

6.e. Forslag med ønske om oplysninger om konsekvenserne af en telefonsamtale mellem en andelshaver og den daglige leder fra november 2020.

6.f. Forslag om at bestyrelsen opstiller mindst 2 forslag til revisorposten.

6.g. Forslag om opfordring til den samlede bestyrelses afgang.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 poster skal besættes i ulige år)

Christian Fröhlich genopstiller.
Per Christensen genopstiller.
Jens Lange er indstillet af andelshaver Benny Lund.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (2 poster skal besættes)

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2020 samt budget for 2021 kan findes på selskabets hjemmeside www.hornbaekfjernvarme.dk eller rekvireres på selskabets kontor. 

Forslag fra andelshavere/varmeaftagere, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 6, skal være modtaget på selskabets kontor senest den 3. september 2021.

Selskabets årsrapport for 2020:

DOWNLOAD
Årsrapport 2020

Rettidigt indkomne forslag til behandling under punkt 6:

DOWNLOAD
6.A Forslag Oprettelse af voldgiftsudvalg
DOWNLOAD
6.B Forslag om FH overtagelse
DOWNLOAD
6.C Forslag om overholdelse af aktindsigt
DOWNLOAD
6.D Forslag om oplysning af totalomkostninger på Bøgehøjgårdstien
DOWNLOAD
6.E Forslag om oplysning af konsekvenser ifb telefonsamtale med Daglig Leder
DOWNLOAD
6.E Bilag
DOWNLOAD
6.F Forslag Om Revisor
DOWNLOAD
6.G Forslag om Bestyrelsens Afgang
DOWNLOAD
6.G Bilag Til Forslag 6.G

Pkt. 6.B er opdateret d. 23/8-2021 efter ønske fra forslagsstiller.