Dårlig afkøling

17. oktober 2019

Vi har netop afsluttet efterårets mellemaflæsninger og sikret os at alle varmemålere er klar til vinteren.

I den forbindelse kontrollerer vi også hvor godt anlæggene i byen kører og især afkølingen er vigtig for at vi kan spare på den energi vi sender ud til gråspurve og regnorme.

74 forbrugere modtager en skrivelse, da afkølingen her har været ekstrem ringe. Noget af forklaringen kan naturligvis findes i at vi ikke har haft det så koldt i år, men desværre betyder en dårlig afkøling forhøjede udgifter, da vi skal levere langt mere varmt vand end nødvendigt.

Vi håber derfor at de 74 forbrugere vil tage imod vores tilbud om at komme forbi og se om vi kan hjælpe/vejlede til at energien udnyttes bedre i anlægget.

Det står der i selskabets tekniske bestemmelser om afkøling:

3.4 Afkøling af fjernvarmevandet
Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand og eventuel vejrkompensering. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser. Ved gulvvarme indsendes indreguleringsskema til SELSKABET.
5.1 Dimensioneringsgrundlag
Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 °C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 40 °C ved minus 12°C udetemperatur.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 °C og en afkøling på mindst 30 °C. De dimensionerende frem- og returløbstemperaturer gælder ved fjernvarmestikkets hovedhaner.
11.2 Afkøling Fjernvarmevandet skal afkøles, således at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 °C og at returtemperaturen ikke overstiger 35 °C.

Det påhviler EJEREN AF EJENDOMMEN at holde varmeinstallationen i god stand og sikre, at installationen ikke er tilkalket så god afkøling ikke kan opnås. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er SELSKABET berettiget til at opkræve betaling for manglende afkøling, jf. det til enhver tid gældende takstblad.